حرف تنهايي من

» نمی دانم بزرگتر شده ام یا پیر شده ام :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» استعفا :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» هزار تکه ام :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» سلام حرف تنهایی من :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
» ازت مچکرم دیونه ی من :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» آه ه ه :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» سلامی نو از جنس بهار با عطر بهار :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» .... :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» شهلا جاهد اعدام شد :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» ........... :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» پادشاه فصلها :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» ..... :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» زیبا اما ممنوع :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نرم نرمک میرسد اینک بهار :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» تلخی که اعماق روحم را بیرحمانه می خراشد :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» ... :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» این روزها همه صاحب نظرند.... منطق کجاست؟؟ انسانیت چی؟؟ :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» حیرانم :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» سکوت ام :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» مرا با خود به کجا می برد؟ :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» زخمهای کهنه :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» داستانی ( نامه) زیبا :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» وقتی جهان مرا پس می زند :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» با من بگو حدیث عشق ای خاموش ناپیدا :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بی صدا فریاد می زنم :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» سفر مرا با خود برد :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» گم شدم میان واژه ها :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» ببری زخمی ام :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» فنا می شوم :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» سالهاست که بیصدا می گذرد :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» دلنوشته ای تقدیم به روح خسرو شکیبایی :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» روزتان مبارک اما من پر از گلایه ام :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» زنی پشت پنجره تنهایی :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» شکستن سکوتم در سکوت خویش :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» جشن تولدم در بلندای زمین :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» تو مهربان من بیا کنار پنجره :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
» سال نو مبارک :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» از سکوت ترانه می سازم :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» دلم را شکست :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» می مانی؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» عروسکم تولدت مبارک :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» چقدر زود پیر می شویم :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» دخترک مرد :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
» زخمهایم را مرهم باش :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» خفقان :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» می نویسم :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» دردلم با خدا :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» گوشه ای از داستان دخترک صحرا :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» باور مکن :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» عدالت!!! :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
» همراه زندگیم میلادت مبارک :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» یارب :: شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
» سلام :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
» نجوای عاشقانه ام با خدا :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» راز هستی ..... :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» می خواهم ببارم :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
» خانه خوشبختی :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» دلم گرفته...... :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» تنها تر از همیشه :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۳
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۳ :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۳
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳ :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳ :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳
» تقدیم به دوستان و همشهریهای عزیزم در شمال کشور :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳
» از لطف همه دوستان ممنون و سپاسگزارم :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
» هووی فرنگی :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» بقیه داستان :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» سیگارتان را یک بار برای همیشه خاموش کنید! :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» فريب خورده؟؟!! :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
» دیوید کاپر فیلدهای وطنی :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳
» از دور دستها :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
» نشانی؟!!! :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
» برگشتن دوباره :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳۸٢
» کابوس :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸۱
» بزرگترين عشق :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۱
» تنهاتر از همیشه :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸۱
» تنهای خسته :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۱
» خسته :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۱
» من و تنهایی من :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۱
» جام زندگی :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۱
» بی همدل :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۱
» عشق :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۱
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۱
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۱